آپدیت دستگاه مجیک باکس به دو صورت آپدیت پرتابل و آپدیت نرم افزار کامپیوتری می باشد که در زیر به تفکیک ارائه می گردد.

آپدیت قسمت پرتابل

برنامه PC Manager (برای به روز رسانی دیگر نیازی به نصب ورژن های گذشته نمی باشد ویدئو بالا را ملاحظه کنید)

ورژن P08ES03A تاریخ انتشار 12-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P09BA02Aبر روی دستگاه نصب باشد)

جزییات آپدیت P08ES03A

ورژن P09BA02A تاریخ انتشار 18-11-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P98AZ12A بر روی دستگاه نصب باشد)

ورژن  P98AZ12Aتاریخ انتشار 28-9-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P98ME09A بر روی دستگاه نصب باشد)

جزییات آپدیت P98AZ12A

ورژن  P98ME09A تاریخ انتشار 7-7-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P98MO07A بر روی دستگاه نصب باشد)

جزییات آپدیت P98ME09A 

ورژن  P98MO07A تاریخ انتشار 7-5-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P98OR05A بر روی دستگاه نصب باشد)

ورژن  P98OR05A تاریخ انتشار 17-2-98 لینک دانلود (حتما قبل از نصب ورژن P97ES03B بر روی دستگاه نصب باشد)

جزییات آپدیت P98OR05A

ورژن P97ES03B تاریخ انتشار  26-12-97 لینک دانلود 

جزییات آپدیت P97ES03B

ورژن P97ES02A تاریخ انتشار  2-12-97 لینک دانلود (لازم است ورژن P97DA01B  حتما بر روی دستگاه شما نصب باشد)

جزییات آپدیت P97ES02A

ورژن P97DA01B تاریخ انتشار12-10-97 لینک دانلود