آپدیت دستگاه کارمن نیولایت به دو صورت آپدیت پرتابل و آپدیت نرم افزار کامپیوتری می باشد که در زیر به تفکیک ارائه می گردد.