شرکت کاسپین کارمن منطقه آزاد انزلی در شهرک صنعتی شماره 2 واقعی شده است مساحت این شرکت 1200 متر و 780 متر زیربنا دارد.

اشتغال در این شرکت بصورت مستقیم 24 نفر و غیر مستقیم 32 نفر می باشند.