نمایشگاه اصفهان در مهر ماه سال 1397

حضور شرکت کارمن در نمایشگاه مهر ماه 1397 و استقبال بی نظیر همکاران و تعمیرکاران عزیز در غرفه این شرکت