بازدید دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت

کاسپین کارمن در تاریخ 6 آبان 1397